Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi uczestników i regulaminem
KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy
KROK 3 → Poczekaj i odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do projektu, w którym poprosimy Cię o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 448 osób (w tym 340 kobiet i 108 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa podkarpackiego, w tym min. 224 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy: szkoła/ przedszkole/ placówka na terenie woj. podkarpackiego
• stanowisko: dyrektor, wicedyrektor, kierownik zespołu przedmiotowego oraz kierownik świetlicy szkolnej
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji; placówka nie udziela wsparcia szkołom i przedszkolom)

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wybierz grupę szkoleniową.

WYBIERZ DOGODNE DATY I NUMER GRUPY SZKOLENIOWEJ »

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Projektu

Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych uczestników Projektu:
• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa i deklaracja przystąpienia do Projektu
• załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
• załącznik nr 4 Oświadczenie (zobowiązanie) dotyczące zorganizowania procesowego wspomagania w placówce (Dyrektorzy szkół przedkładają oświadczenie dotyczące zorganizowania procesowego wspomagania w placówce własnej placówki, pozostałe osoby przedłożą zgodę dyrektora szkoły, dotyczącą przeprowadzenia procesu wspomagania w placówce)
• załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące frekwencji na zajęciach
• załącznik nr 6 Oświadczenie o braku wykluczenia z udziału w projekcie
• załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
• załącznik nr 8 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia stanu znajomości zasad procesowego wspomagania szkół/przedszkoli i kompetencji kluczowych uczniów
• załącznik nr 9 – jeśli dotyczy – Orzeczenie lub oświadczenie o niepełnosprawności

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@wsparciedlaoswiaty.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne .

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.