O projekcie

Projekt „Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmie wsparciem 448 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa podkarpackiego, w tym min. 224 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji i lub wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa podkarpackiego o w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wsparcie projektowe przewiduje szkolenie jednego uczestnika projektu w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.
Szkolenia stacjonarne (72 godziny) realizowane będą w formie trzech 3 dniowych zjazdów.

Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane.
Uczestnicy będą przydzielani do grup na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Organizator zaznacza, że z jednej szkoły, w projekcie udział może wziąć, tylko jedna osoba.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników.

Ze wsparcia wyklucza się kadrę:
• szkół/przedszkoli przewidzianych do likwidacji
• szkół/przedszkoli objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.: szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JTS) pod kątem kształtowania umiejętności

W przypadku placówek wsparcie może być udzielone jedynie placówkom nie udzielającym wsparcia szkołom i przedszkolom, a więc ujętych w art. 2 ust. 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe.

Projekt przewiduje, że:
1. do końca 09.2018 r. min. 440 osób (w tym 334 kobiet i 106 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego podniesie kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
2. do końca 10.2019 r. w min. 448 szkołach/przedszkolach z terenu województwa podkarpackiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Całkowita wartość projektu: 4 306 764,95zł
Kwota dofinansowania: 3 629 741,50 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.